ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι τα ακόλουθα:

1)Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)

2) Συντονιστικές Επιτροπές (ΣΕ)

3) Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών (ΔΠΜΣ)

4) Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.)

5) Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης (Ε.Ο.Δ.) του Π.Μ.Σ.Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)

Ορίζεται επταμελής (7) Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), με διετή  θητεία, αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορική & Τηλεπικοινωνιών, ή μέλος ΔΕΠ το οποίο υπηρετεί ως μέλος στην Π.Γ.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  και δύο (2) εκπροσώπους  των Μεταπτυχιακών Φοιτητών που εκλέγονται από τους φοιτητές του ΔΠΜΣ για ετήσια θητεία:

Στην Ε.Δ.Ε. προεδρεύει ο εκάστοτε Διευθυντής του ΔΠΜΣ ο οποίος ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. ανάμεσα από τα μέλη της:

κ. Παντελεήμων Μπάγκος, Καθηγητής του τ.ΠΕΒ,- Διευθυντής ΔΠΜΣ

κ.  Δημήτριος Ιακωβίδης,  Αναπληρωτής Καθηγητής του τ.ΠΕΒ

κα. Μαρία Αδάμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τ.ΠΕΒ ,

κ. Κωνσταντίνος Δελήμπασης, Αναπληρωτής  Καθηγητής του τ.ΠΕΒ.

κ. Γεώργιος Δημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής του ΤΠΤ

κα. Μαρία Λάμπου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια της Κατεύθυνσης Υπολογιστικής Βιοϊατρικής

κ. Τσιρώνης Αυγέρης, μεταπτυχιακός φοιτητής της Κατεύθυνσης ΤΠE

H Ε.Δ.Ε. είναι αρμόδια για να:

 • Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την ίδρυση ή επανίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ., παρουσιάζοντας, το γνωστικό αντικείμενο, τον σκοπό, το ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) ανά κατεύθυνση με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα, το πλήθος των Μ.Φ., το διδακτικό προσωπικό και τις υποδομές της Σχολής Θετικών Επιστημών, τη χρονική διάρκεια καθώς και τον προϋπολογισμό του Δ.Π.Μ.Σ.
 • Ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.).
 • Ορίζει Συντονιστές (Υπεύθυνους Καθηγητές) των μαθημάτων και αναθέτει διδακτικό έργο στους Διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ.
 • Συγκροτεί και ελέγχει τις Επιτροπές Επιλογής (Ε.Επ.) των υποψηφίων Μ.Φ. και επικυρώνει τους πίνακες των επιτυχόντων ανά κατεύθυνση.
 • Συγκροτεί τις τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης (Ε.Εξ.) των Μ.Φ., όταν απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. 6, άρθρο 34, ν. 4485/2017).
 • Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.
 • Επιβάλλει, κατά περίσταση ή ανά κατηγορία εισακτέων, ειδικούς όρους σχετικά με την υποχρεωτική παρακολούθηση κάποιων εκ των προσφερόμενων μαθημάτων του μεταπτυχιακού ή προπτυχιακού κύκλου σπουδών.
 • Καθορίζει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ., που μπορούν να καλύπτονται εξ αποστάσεως, των οποίων το ποσοστό δεν θα ξεπερνά το 35% των μαθημάτων.
 • Όταν κρίνει απαραίτητο ορίζει επιτροπές, οι οποίες υποβοηθούν το έργο της, (π.χ. Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης (Ε.Ο.Δ.)).
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, που προβλέπεται από τις επί μέρους διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ, του ν. 4485/2017 και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συντονιστικές Επιτροπές (ΣΕ)

Ορίζεται πενταμελής (5) Σ.Ε. του ΔΠΜΣ, αποτελούμενη από τον εκάστοτε Διευθυντή του ΔΠΜΣ και από τρία (3) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορική & Τηλεπικοινωνιών, ή μέλος ΔΕΠ το οποίο υπηρετεί ως μέλος στην Π.Γ.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τα μέλη της Σ.Ε. ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. για  διετή θητεία και  οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλεοψηφία :

κ. Παντελεήμων Μπάγκος, Καθηγητής του τ.ΠΕΒ, (Διευθυντής)

κ.  Δημήτριος Ιακωβίδης,  Αναπληρωτής Καθηγητής του τ.ΠΕΒ

κα. Μαρία Αδάμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τ.ΠΕΒ ,

κ. Κωνσταντίνος Δελήμπασης, Αναπληρωτής  Καθηγητής του τ.ΠΕΒ.

κ. Γεώργιος Δημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής του ΤΠΤ

Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για να:

 • Παρακολουθεί και συντονίζει την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος σπουδών.
 • Καθορίζει το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και το ωρολόγιο πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ.
 • Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. την ανάθεση των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. σε Διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ.
 • Συγκεντρώνει από τους Διδάσκοντες τα προτεινόμενα θέματα για εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και τα κοινοποιεί στους Μ.Φ.
 • Συγκεντρώνει τις αιτήσεις των Μ.Φ. για εκπόνηση Μ.Δ.Ε.
 • Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. Επιβλέποντα και τριμελή εξεταστική επιτροπή για κάθε Μ.Δ.Ε.
 • Ορίζει τους Συμβούλους Καθηγητές για κάθε Μ.Φ.
 • Ενημερώνει τους Μ.Φ. και τα μέλη που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. για κάθε θέμα που τους αφορά.
 • Συντάσσει τον απολογισμό όλης της δραστηριότητας του Δ.Π.Μ.Σ. στο τέλος της διετούς θητείας της Σ.Ε. και του Διευθυντή.

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών (ΔΠΜΣ)

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή, είναι του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και προέρχεται από το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική:

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:

 • Εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ.
 • Είναι μέλος και πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. και της Σ.Ε.
 • Είναι υπεύθυνος για την σύγκλιση και κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης της Ε.Δ.Ε. και την εισήγηση των θεμάτων στην Ε.Δ.Ε. και στη Σ.Ε., καθώς και την υλοποίηση των αποφάσεων.
 • Είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του απολογισμού του   Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στην Ε.Δ.Ε., για την παρακολούθηση  της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

Ο Διευθυντής ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του με απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία, με δικαίωμα συμμετοχής σε δύο ( 2) συνεχόμενες θητείες.

Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.)

Η επιτροπή συγκροτείται κάθε έτος από την Ε.Δ.Ε. και αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορική & Τηλεπικοινωνιών, ή μέλος ΔΕΠ το οποίο υπηρετεί ως μέλος στην Π.Γ.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών:

Έργο της Ε.Επ. είναι:

 • Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
 • Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας των Μ.Φ.
 • Η διενέργεια συνεντεύξεων των υποψηφίων τη χρονική περίοδο που καθορίζει η Ε.Δ.Ε.
 • Η σύνταξη των πινάκων ανά κατεύθυνση με την τελική κατάταξη των υποψηφίων, όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή της μοριοδότησης σύμφωνα με τα κριτήρια του Κανονισμού Σπουδών.
 • Η υποβολή των πινάκων με την κατάταξη των υποψηφίων Μ.Φ. στην Ε.Δ.Ε.

Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης (Ε.Ο.Δ.) του Π.Μ.Σ.

Η επιτροπή ορίζεται κάθε έτος από την Ε.Δ.Ε. με ετήσια θητεία και αποτελείται από δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική  και ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών:

Έργο της Ε.Ο.Δ. είναι η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαρκής ενημέρωση των οικονομικών του Δ.Π.Μ.Σ.

Άλλες Επιτροπές του Π.Μ.Σ.

Η Ε.Δ.Ε. μπορεί να ορίσει και άλλες, κατά περίσταση επιτροπές, οι οποίες θα την υποβοηθούν αν χρειαστεί στο έργο της.


mature porno amatör porno yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort