ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)

Ορίζεται Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), με διέτη θητεία, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, εκπροσώπους των συνεργαζομένων Τμημάτων, τα οποία ορίζονται με απόφαση των αντίστοιχων Γ.Σ.Ε.Σ..

Οι αρμοδιότητες της Ε.Δ.Ε. είναι:

 • Να ορίζει και να ελέγχει την Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
 • Να ορίζει και να ελέγχει την Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης (Ε.Ο.Δ.) του Π.Μ.Σ.
 • Να ελέγχει τους φοιτητές μετά από εισήγηση της Ε.Ε.
 • Να απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).
 • Να ορίζει τη σύσταση άλλων επιτροπών από μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων που θα υποβοηθούν το έργο της.
 • Να επεξεργάζεται και να επιβλέπει το πρόγραμμα σπουδών, να ορίζει τους Συμβούλους Καθηγητές (ΣΚ) και Επιβλέποντες Καθηγητές (ΕΚ) για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή και την επιτροπής αξιολόγησης (ΕΑ).

Συντονιστικές Επιτροπές (ΣΕ)

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί τριμελής Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), μία για κάθε κατεύθυνση (ροή) του Π.Μ.Σ. Οι ΣΕ θα συγκροτούνται από το πολύ 3 μέλη ΔΕΠ και θα εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε με διετή θητεία. Οι ΣΕ θα έχουν την αρμοδιότητα του συντονισμού του διδακτικού κυρίως έργου στα πλαίσια κάθε ροής, και θα εισηγούνται στην Ε.Δ.Ε., η οποία παίρνει και τις τελικές αποφάσεις. Η Ε.Δ.Ε. θα μπορεί να εξουσιοδοτεί τις Συντονιστικές Επιτροπές να διεκπεραιώνουν και μέρος των αρμοδιοτήτων της. Οι αρμοδιότητες των ΣΕ είναι:

 • Ο καθορισμός του προγράμματος σπουδών,
 • Ο καθορισμός του ωρολογίου προγράμματος,
 • Η διενέργεια σεμιναρίων,
 • Η διενέργεια των εξετάσεων,
 • Η ανάθεση και ο έλεγχος της σωστής διενέργειας των διπλωματικών εργασιών

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών (ΔΠΜΣ)

Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι το προεδρεύον μέλος της Ε.Δ.Ε. και έχει την ευθύνη της διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσης του Π.Μ.Σ. Ο ΔΠΜΣ εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. Ο ΔΠΜΣ ορίζεται από την Κοσμητεία μετά από εισήγηση των Γ.Σ.Ε.Σ. των τμημάτων και είναι μέλος ΔΕΠ που ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Η διάρκεια της θητείας του ΔΠΜΣ είναι δύο έτη.

Μέχρι τα συμμετέχοντα Τμήματα να λειτουργήσουν αυτοδύναμα, τα καθήκοντα των Γ.Σ.Ε.Σ. ασκεί η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.)

Η επιτροπή ορίζεται κάθε έτος από τη Γ.Σ.Ε.Σ. των τμημάτων και αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη ΔΕΠ. Έργο της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, αποτελούν τα παρακάτω:

 • Διενέργεια εξετάσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα, ή συνεντεύξεων, όπου αυτές προβλέπονται.
 • Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
 • Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας.
 • Τελική κατάταξη υποψηφίων με βάση τη λίστα κριτηρίων του Προγράμματος και πρόταση επιλογής υποψηφίων με βάση την κατάταξη στην Ε.Δ.Ε.

Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης (Ε.Ο.Δ.) του Π.Μ.Σ.

Η επιτροπή ορίζεται κάθε έτος από τη Γ.Σ.Ε.Σ. των τμημάτων και αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη ΔΕΠ. Έργο της Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης αποτελούν τα παρακάτω:

 •  Τεκμηριωμένη εισήγηση προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε. για τον καθορισμό του ύψους των διδάκτρων, όπου αυτά προβλέπονται.
 • Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαρκής ενημέρωση των οικονομικών του Προγράμματος.

Άλλες Επιτροπές του Π.Μ.Σ.

Η Ε.Δ.Ε. μπορεί να ορίσει και άλλες, κατά περίσταση επιτροπές, οι οποίες θα την υποβοηθούν αν χρειαστεί στο έργο της.