ΑΡΧΙΚΗ

ΔΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (ΤΠΕΒ) σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΤ), της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) οργανώνουν και λειτουργούν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική». Το Δ.Π.Μ.Σ. εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 2730, τ. Β΄/13.10.2014, Αριθμ. 159893/B7/6-10-2014, τροποποιήθηκε με την υπ.αριθμ. 16394/16/ΓΠ, ΦΕΚ 3757, τ.Β’/22.11.2016, ενώ το ΦΕΚ επανίδρυσης του εκδόθηκε το 2018 ΦΕΚ Επανίδρυσης 2008, 13/7/2018. Το Δ.Π.Μ.Σ από το 2022 λειτουργεί σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο ΦΕΚ 2023, τ.Β’/24/02/2023 και τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» έχει ως γνωστικά αντικείμενα την Πληροφορική, την Επιστήμη των Υπολογιστών και τη Βιοϊατρική. Σκοπός του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση των φοιτητών στα παραπάνω αντικείμενα και η ανάπτυξη συναφών ερευνητικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών. Οι στόχοι του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
i. Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και η εξειδίκευση πτυχιούχων επιστημόνων στους τομείς:
α) της Υπολογιστικής Ιατρικής και Βιολογίας,
β) της Ασφάλειας Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, της Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, και της Προσομοίωσης, και
γ) της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση.

ii. Η προσέλκυση αποφοίτων των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων, οι οποίοι είτε αναζητούν εκπαίδευση μέσα από το δεύτερο κύκλο σπουδών, είτε επιθυμούν να συνεχίσουν για διδακτορικές σπουδές.

iii. Η προσέλκυση αποφοίτων άλλων Τμημάτων ή Ιδρυμάτων με συναφές αντικείμενο σπουδών και με δυναμική για περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα.

iv. Η ενίσχυση της παρουσίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και η αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού αυτής, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η θέση και η ανταγωνιστικότητά της στο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

v. Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, τόσο στην τοπική κοινωνία, όσο πανελληνίως, αλλά και διεθνώς, ώστε οι απόφοιτοι να έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστημόνων στους τομείς:

  1. της Υπολογιστικής Ιατρικής, της Υπολογιστικής Βιολογίας και των Εφαρμογών τους,
  2. της Ασφάλειας Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, της Διαχείρισης Μεγάλου όγκου Δεδομένων, και της Προσομοίωσης,
  3. της Πληροφορικής και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση.

Η χρονική διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» που οδηγεί σε Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων (ECTS) για την Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90) ECTS.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ