ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η έναρξη και η λήξη των μεταπτυχιακών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου ορίζεται όπως και στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος.

Για κάθε μάθημα, ορίζεται ένας διδάσκων ως Συντονιστής. Η αρμοδιότητα του θα είναι να συντονίζει την ύλη, τις παραδόσεις, τις εργασίες και τα σεμινάρια, με σκοπό να μειώνονται τα ποσοστά επικαλύψεων της ύλης και να μεγιστοποιούνται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη διδασκαλία του μαθήματος. Συντονιστής θα είναι το μέλος ΔΕΠ που διδάσκει το μεγαλύτερο ποσοστό του μαθήματος, ενώ σε περιπτώσεις μαθημάτων που διδάσκονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από εξωτερικούς διδάσκοντες, την απόφαση θα την παίρνει η Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση της αρμόδιας ΣΕ.

Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος αντικατοπτρίζουν τον συνολικό φόρτο εργασίας, δηλαδή τον χρόνο που υπολογίζεται ότι χρειάζεται να δαπανήσει κατά μέσο όρο ένας φοιτητής ή φοιτήτρια για να ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες και να επιτύχει τα μαθησιακά αποτελέσματα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, φροντιστηριακών ασκήσεων ή εργαστηρίων, η συμμετοχή σε σεμινάρια, η ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συμμετοχή σε εξετάσεις, η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας κ.λ.π.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίζεται πριν την αρχή κάθε εξαμήνου, ταυτόχρονα με την επιλογή των διδασκόντων. Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί τουλάχιστον δώδεκα (12) πλήρεις εβδομάδες.

Για όλα τα μαθήματα απαιτείται η φυσική συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διδάσκων υποχρεούται να παίρνει παρουσίες σε κάθε διάλεξη και οι λίστες παρουσιών κατατίθενται στη Γραμματεία. Πλήθος απουσιών σε ένα μάθημα μεγαλύτερο ή ίσο του 25% του αριθμού των διαλέξεων συνεπάγεται το μηδενισμό στο αντίστοιχο μάθημα, και ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει ή να το αντικαταστήσει. Στην περίπτωση παράδοσης μαθημάτων εξ’ αποστάσεως, μέσω του διαδικτύου, πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της παρακολούθησης με συγκεκριμένες μεθόδους που προσφέρονται από τα σχετικά προγράμματα.

Ο τρόπος βαθμολογίας κάθε μαθήματος αποφασίζεται από το διδάσκοντα και κοινοποιείται στους φοιτητές την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας. Στα κριτήρια μπορεί να συμπεριλαμβάνονται, γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, παρουσιάσεις εργασιών, ή όποιος άλλος τρόπος κρίνεται πρόσφορος από το διδάσκοντα. Σε περιπτώσεις συνδιδασκαλίας, οι βαθμοί των διαφορετικών διδασκόντων θα προσμετρώνται ανάλογα με το ποσοστό διδασκαλίας του καθενός. Την τελική ευθύνη της βαθμολογίας έχει ο Συντονιστής.

Σε περίπτωση που ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε ένα μάθημα μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.


mature porno amatör porno yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort