ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής και εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, τα οποία μπορούν να είναι τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική Γλώσσα. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS) σύμφωνα με τους Πίνακες 1, 2 και 3.

Τα μαθήματα είναι επιλογής. Τα αρμόδια όργανα του Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να επιβάλουν, κατά περίσταση ή ανά κατηγορία εισακτέων, ειδικούς όρους που να αφορούν την υποχρεωτική παρακολούθηση κάποιων εκ των προσφερόμενων μαθημάτων.

Πίνακας 1.

Κατεύθυνση Υπολογιστικής Ιατρικής και Βιολογίας.

Έδρα: Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Λαμία.

Μαθήματα

ECTS
Α΄ (Εαρινό)Εξάμηνο

 (επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS)

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα στη Βιολογία 7,5
Ανάλυση και Εξόρυξη Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας στην Ιατρική και τη Βιολογία 7,5
Επεξεργασία και Ανάλυση Βιοιατρικών Εικόνων 7,5
Σημασιολογική Αναπαράσταση σε Βιοϊατρικά Δεδομένα 7,5
Στατιστικές Μέθοδοι 7,5
Συστήματα Βιο-αισθητήρων 7,5
Υπολογιστική Ανάλυση Βιολογικών Αλληλουχιών 7,5
Ψηφιακή Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα 7,5
Ειδικά Θέματα Ερευνητικής Μεθοδολογίας στην Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία Ι* 7,5
Β΄ (Χειμερινό)Εξάμηνο

(επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS)

Βιο-ηλεκτρονική 7,5
Ειδικά θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 7,5
Θέματα Προγραμματισμού Η/Υ 7,5
Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα 7,5
Μεθοδολογία της Έρευνας 7,5
Μοντελοποίηση Βιοϊατρικών Συστημάτων και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 7,5
Μοριακή Βιολογία και Γενετική 7,5
Πληροφοριακά Συστήματα Βάσεων Βιολογικών και Ιατρικών Δεδομένων 7,5
Ειδικά Θέματα Ερευνητικής Μεθοδολογίας στην Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία ΙI* 7,5
Γ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής 30

* Στη διάρκεια των δυο αυτών μαθημάτων – ένα για το χειμερινό και ένα για το εαρινό εξάμηνο – ο φοιτητής αναλαμβάνει να εκπονήσει μια ερευνητική εργασία σε συνεργασία με κάποιον διδάσκοντα του μεταπτυχιακού. Ο διδάσκων ενημερώνει με μια μικρή εισήγηση τη συντονιστική επιτροπή του μεταπτυχιακού για το είδος της έρευνας που θα εκπονηθεί. Στο τέλος του κάθε μαθήματος ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει την εργασία και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του στη συντονιστική επιτροπή προκειμένου να αξιολογηθεί και να βαθμολογηθεί.
Πίνακας 2.

Κατεύθυνση Πληροφορικής με εφαρμογές στην Ασφάλεια, Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων και Προσομοίωση.

Έδρα: Τμήμα Πληροφορικής, Λαμία.

Μαθήματα

ECTS
Α΄ (Εαρινό)Εξάμηνο

(επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS)

Ανάλυση Ψηφιακών και Δικτυακών Μέσων 7,5
Ανάπτυξη Ασφαλών Συστημάτων 7,5
Ανάπτυξη Εικονικού Περιβάλλοντος 7,5
Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων σε Υλικό 7,5
Ειδικά θέματα Προσομοίωσης 7,5
Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Μάνατζμεντ: Έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες και στην Καινοτομία 7,5
Κρυπτογραφία και Κρυπτανάλυση 7,5
Μηχανές αναζήτησης 7,5
Ναυτιλιακή Πληροφορική 7,5
Προχωρημένες Τεχνικές Συμπίεσης Video 7,5
Ψηφιακά Συμβάντα και Μεθοδολογία Απόκρισης 7,5
Ανεξάρτητη Μελέτη Ι* 7,5
Β΄(Χειμερινό) Εξάμηνο

(επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS)

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού 7,5
Ασφαλή Λειτουργικά Συστήματα 7,5
Ασφαλής Προγραμματισμός σε C 7,5
Ειδικά θέματα Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών 7,5
Εισαγωγή στην Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 7,5
Oικονομικά: Έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και το R & D 7,5
Οπτικά Δίκτυα 7,5
Προχωρημένα θέματα Βάσεων Δεδομένων 7,5
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 7,5
Συστήματα CAD 7,5
Προσομοίωση Μεγάλων Συστημάτων 7,5
Ανεξάρτητη Μελέτη ΙΙ* 7,5
Γ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής 30

* Στη διάρκεια των δυο αυτών μαθημάτων – ένα για το χειμερινό και ένα για το εαρινό εξάμηνο – ο φοιτητής αναλαμβάνει να εκπονήσει μια ερευνητική εργασία σε συνεργασία με κάποιον διδάσκοντα του μεταπτυχιακού. Ο διδάσκων ενημερώνει με μια μικρή εισήγηση τη συντονιστική επιτροπή του μεταπτυχιακού για το είδος της έρευνας που θα εκπονηθεί. Στο τέλος του κάθε μαθήματος ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει την εργασία και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του στη συντονιστική επιτροπή προκειμένου να αξιολογηθεί και να βαθμολογηθεί.

Πίνακας 3.

Κατεύθυνση  Πληροφορικής και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση.

Έδρα: Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Λαμία.

Μαθήματα

ECTS
Α΄ (Εαρινό)Εξάμηνο

 (επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS)

Αρχές Σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισμικού 7,5
Διάδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή και Δυνάμει Περιβάλλοντα Μάθησης 7,5
Διδακτική της Πληροφορικής και των Φυσικών Επιστημών 7,5
Ειδικά θέματα Νευροψυχολογίας και Εφαρμογές στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 7,5
Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας 7,5
Οικονομικά της Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 7,5
Πολυμεσικές Εφαρμογές και Υπερμέσα στην Εκπαίδευση 7,5
Στατιστικές Μέθοδοι 7,5
 Ψηφιακή Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα 7,5
Β΄(Χειμερινό)  Εξάμηνο

 (επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS)

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων 7,5
Θέματα Προγραμματισμού Η/Υ 7,5
Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη 7,5
Μεθοδολογία της Έρευνας 7,5
Μέθοδοι Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου 7,5
Εφαρμογές και Εργαλεία Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού 7,5
Τεχνολογίες Πληροφοριών, Υποδομών Δικτύωσης και Εφαρμογών Διαδικτύου 7,5
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε Παιδιά και Εφήβους με Μαθησιακές Δυσκολίες 7,5
Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 7,5
Γ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής 30

mature porno amatör porno yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort