ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής και εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, τα οποία μπορούν να είναι τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική Γλώσσα. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS) σύμφωνα με τους Πίνακες 1, 2 και 3.

 

Τα μαθήματα είναι επιλογής. Τα αρμόδια όργανα του Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να επιβάλουν, κατά περίσταση ή ανά κατηγορία εισακτέων, ειδικούς όρους που να αφορούν την υποχρεωτική παρακολούθηση κάποιων εκ των προσφερόμενων μαθημάτων.

 

Πίνακας 1.

Κατεύθυνση Υπολογιστικής Ιατρικής και Βιολογίας.

Έδρα: Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Λαμία.

Μαθήματα

ECTS
Α΄ (Εαρινό)Εξάμηνο

 (επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS)

Πληροφοριακά Συστήματα Βάσεων Βιολογικών και Ιατρικών Δεδομένων 7,5
Μεθοδολογία της Έρευνας 7,5
Μοριακή Βιολογία και Γενετική 7,5
Ειδικά θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 7,5
Θέματα Προγραμματισμού Η/Υ 7,5
Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα 7,5
Δίκτυα Αισθητήρωνκαι Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 7,5
Ειδικά Θέματα Ερευνητικής Μεθοδολογίας στην Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία Ι* 7,5
Β΄ (Χειμερινό)Εξάμηνο

(επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS)

Σημασιολογική Αναπαράσταση σε Βιοϊατρικά Δεδομένα 7,5
Επεξεργασία και Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων 7,5
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας 7,5
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα στη Βιολογία 7,5
Ανάλυση και Εξόρυξη Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας στην Ιατρική και τη Βιολογία 7,5
Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και τη Βιολογία 7,5
Υπολογιστική Ανάλυση Βιολογικών Αλληλουχιών 7,5
Ειδικά Θέματα Ερευνητικής Μεθοδολογίας στην Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία ΙI* 7,5
Γ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής 30

* Στη διάρκεια των δυο αυτών μαθημάτων – ένα για το χειμερινό και ένα για το εαρινό εξάμηνο – ο φοιτητής αναλαμβάνει να εκπονήσει μια ερευνητική εργασία σε συνεργασία με κάποιον διδάσκοντα του μεταπτυχιακού. Ο διδάσκων ενημερώνει με μια μικρή εισήγηση τη συντονιστική επιτροπή του μεταπτυχιακού για το είδος της έρευνας που θα εκπονηθεί. Στο τέλος του κάθε μαθήματος ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει την εργασία και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του στη συντονιστική επιτροπή προκειμένου να αξιολογηθεί και να βαθμολογηθεί.
Πίνακας 2.

Κατεύθυνση Πληροφορικής με εφαρμογές στην Ασφάλεια, Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων και Προσομοίωση.

Έδρα: Τμήμα Πληροφορικής, Λαμία.

Μαθήματα

ECTS
Α΄ (Εαρινό)Εξάμηνο

(επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS)

Ανάπτυξη και σχεδίαση λογισμικού 10
Ασφαλή λειτουργικά συστήματα 10
Ασφαλής προγραμματισμός σε C 10
Προχωρημένα θέματα βάσεων δεδομένων 10
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 10
Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών σε παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες 10
Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Μάνατζμεντ: Έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες και στην Καινοτομία 10
Συστήματα CAD 10
Ειδικά Θέματα Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών 10
Οπτικά Δίκτυα 10
Ανεξάρτητη Μελέτη Ι* 10
Β΄(Χειμερινό) Εξάμηνο

(επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS)

10
Ανάλυση ψηφιακών και δικτυακών μέσων 10
Ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων 10
Κρυπτογραφία και Κρυπτανάλυση 10
Ψηφιακά συμβάντα και μεθοδολογία απόκρισης 10
Συστήματα και Βάσεις Πολυμέσων 10
Μηχανές αναζήτησης 10
Ανάπτυξη εικονικού περιβάλλοντος 10
Ειδικά θέματα προσομοίωσης 10
Ναυτιλιακή Πληροφορική 10
Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων σε Υλικό 10
Προσομοίωση μεγάλων συστημάτων 10
Oικονομικά: Έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και το R & D 10
Ανεξάρτητη Μελέτη ΙΙ* 10
Γ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής 30

* Στη διάρκεια των δυο αυτών μαθημάτων – ένα για το χειμερινό και ένα για το εαρινό εξάμηνο – ο φοιτητής αναλαμβάνει να εκπονήσει μια ερευνητική εργασία σε συνεργασία με κάποιον διδάσκοντα του μεταπτυχιακού. Ο διδάσκων ενημερώνει με μια μικρή εισήγηση τη συντονιστική επιτροπή του μεταπτυχιακού για το είδος της έρευνας που θα εκπονηθεί. Στο τέλος του κάθε μαθήματος ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει την εργασία και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του στη συντονιστική επιτροπή προκειμένου να αξιολογηθεί και να βαθμολογηθεί.

 

Πίνακας 3.

Κατεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση.

Έδρα: Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Λαμία.

Μαθήματα

ECTS
Α΄ (Εαρινό)Εξάμηνο

 (επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS)

Θέματα Προγραμματισμού Η/Υ 7,5
Τεχνολογίες Πληροφοριών, Υποδομών Δικτύωσης και Εφαρμογών Διαδικτύου 7,5
Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ι 7,5
Μεθοδολογία της Έρευνας 7,5
Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τηλε-εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων 7,5
Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη 7,5
Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη – Ψηφιακή Αφήγηση 7,5
Φιλοσοφία της Παιδείας 7,5
 
Β΄(Χειμερινό)  Εξάμηνο

 (επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS)

Πολυμεσικές Εφαρμογές και Υπερμέσα στην Εκπαίδευση 7,5
Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΙΙ 7,5
Διάδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή στην εκπαιδευτική πράξη και δυνάμει περιβάλλοντα μάθησης 7,5
Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας 7,5
Οργάνωση, Διοίκηση και Πολιτική της Εκπαίδευσης 7,5
Διδακτική της Πληροφορικής και των Φυσικών Επιστημών 7,5
Μέθοδοι αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 7,5
Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαίδευσης 7,5
Γ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής 30