ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα από το χρόνο της αρχικής εγγραφής. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης ορίζεται να είναι ίση με έξι (6) εξάμηνα.