ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Κάθε χρόνο, πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, δημοσιεύεται προκήρυξη για θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. κατά το εαρινό Εξάμηνο του τρέχοντος Ακαδημαϊκού έτους. Η προκήρυξη προσδιορίζει τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική», την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τον γενικό τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων και τη διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών. Είναι δυνατό, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. η προκήρυξη να γίνεται πριν το χειμερινό εξάμηνο, ή και 2 φορές το χρόνο.

Εφ’ όσον δεν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων, με εισήγηση της Ε.Δ.Ε. και απόφαση της Π.Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατό να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

  • Αίτηση.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Επίσημο αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος.
  • Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
  • Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λ.π.).

 

Αιτήσεις υποψηφίων που δεν είναι πλήρεις απορρίπτονται άμεσα. Με εισήγηση της Ε.Ε., η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης των αιτήσεων, τα οποία ανακοινώνονται στους εισακτέους στο Π.Μ.Σ. Αν κατά την υποβολή δεν είναι κάτοχοι Πτυχίου/Διπλώματος, είναι υποχρεωμένοι να το προσκομίσουν κατά την ημερομηνία εγγραφής τους (εφόσον επιλεγούν).

Οι υποψήφιοι που έχουν γίνει δεκτοί καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. προσερχόμενοι στη Γραμματεία του Τμήματος, εντός της προθεσμίας που ορίζει η Γραμματεία. Επιπλέον, η εγγραφή τους επικυρώνεται με την προσκόμιση επικυρωμένου αντίγραφου του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους (εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί) ή με βεβαίωση της γραμματείας του εκπαιδευτικού ιδρύματος προέλευσης των υποψηφίων για την εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων υποχρεώσεών τους.

Η Ε.Δ.Ε., έπειτα από εισήγηση της Ε.Ε. και της αρμόδιας ΣΕ, είναι δυνατόν να υποχρεώσει συγκεκριμένους φοιτητές στην επιπλέον παρακολούθηση μικρού αριθμού προπτυχιακών μαθημάτων (όχι πάνω από 3), αν διαπιστώσει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη.


mature porno amatör porno yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort