ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Φυσικής, Μαθηματικών, Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Βιολογίας και συναφών ειδικοτήτων των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Προβλέπεται η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. υποψηφίων διδακτόρων (του ΠΘ ή άλλων Ιδρυμάτων), τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε συγκεκριμένα μεταπτυχιακά μαθήματα. Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η ίδια διαδικασία εισαγωγής.