ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα ΠΜΣ μπορούν να αναλαμβάνουν:

  • Μέλη ΔΕΠ των οικείων Τμημάτων ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες εντεταλμένοι διδασκαλίας ή διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν επαρκές δημοσιευμένο έργο. Το 50% τουλάχιστον των διδασκόντων σε κάθε Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ του οικείου ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
  • Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μέλη ΕΠ των ΤΕΙ, αλλά και μέλη ΕΔΙΠ των ΑΕΙ οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.
  • Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Στα μεταπτυχιακά μαθήματα, μπορούν να συμμετέχουν ως βοηθοί διδασκαλίας (για διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, επίβλεψη εργασιών, σεμιναρίων κ.ο.κ.), υποψήφιοι διδάκτορες, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή τους. Για τη συμμετοχή αυτή, απαιτείται εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Ε.Δ.Ε., ενώ είναι δυνατόν να δίνεται και βεβαίωση.

Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΠ δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ. Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων του Π.Μ.Σ. ανατίθεται από την Ε.Δ.Ε. με απόφασή της. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια, ορίζεται από την Ε.Δ.Ε., ύστερα από πρόταση της αρμόδιας ΣΕ, ένα μέλος ΔΕΠ ως Σύμβουλος Καθηγητής (ΣΚ) και ένα ως Επιβλέπων Καθηγητής (ΕΚ). Ο σύμβουλος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της γενικής πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας. Ο επιβλέπων έχει την επιστημονική ευθύνη για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και ορίζεται όταν γίνει η επιλογή του θέματος. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή άλλα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ, μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας. Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) τουλάχιστον άλλα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄και Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Περισσότερες Πληροφορίες
Διονύσιος Βαβουγυϊός Καθηγητής http://www.sed.uth.gr/index.php/en/people/staff/16-vavougios-gr
Παντελής Μπάγκος Καθηγητής http://dib.uth.gr/?personnel=pbagos
Ευριπίδης Μάρκου Αναπληρωτής καθηγητής http://dib.uth.gr/?personnel=emarkou
Δημήτριος Ιακωβίδης Αναπληρωτής καθηγητής http://dib.uth.gr/?personnel=diakovidis
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος Αναπληρωτής καθηγητής http://dib.uth.gr/?personnel=janag
Χαρίλαος Σανδαλίδης Αναπληρωτής καθηγητής http://dib.uth.gr/?personnel=sandalidis
Σωτήριος Τασουλής Επίκουρος Καθηγητής http://dib.uth.gr/?personnel=stasoulis
Βασίλειος Δρακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής http://dib.uth.gr/?personnel=vdrakop
Ιωάννης Σ. Τριανταφύλλου Επίκουρος Καθηγητής http://dib.uth.gr/?personnel=itriantafyllou
Νικόλαος Ζυγούρης Επίκουρος Καθηγητής http://cs.uth.gr/wp-content/uploads/2019/10/CV-Zygouris-N-GR.pdf
Αθανάσιος Κακαρούντας Επίκουρος Καθηγητής http://dib.uth.gr/?personnel=kakarountas
Θεόδωρος Τζουραμάνης Επίκουρος Καθηγητής http://dib.uth.gr/?personnel=tzouramanis
Αντώνιος Δαδαλιάρης Επίκουρος Καθηγητής http://cs.uth.gr/wp-content/uploads/2019/10/CV-Dadaliaris-A-GR.pdf
Γεώργιος Δημητρίου Επίκουρος Καθηγητής http://cs.uth.gr/wp-content/uploads/2019/11/CV-Dimitriu-G-GR.pdf
Γεωργία Μπράλιου Επίκουρος Καθηγήτρια http://dib.uth.gr/?personnel=gbraliou
Μαρία Κοζύρη Επίκουρος Καθηγήτρια http://cs.uth.gr/wp-content/uploads/2020/01/CV-Koziri-M-GR.pdf
Γεώργιος Σπαθούλας Ε.ΔΙ.Π. http://dib.uth.gr/?personnel=gspathoulas
Νικόλαος Βαϊόπουλος Ε.ΔΙ.Π. http://dib.uth.gr/?personnel=nvaio
Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη Εντεταλμένη Διδασκαλίας http://dib.uth.gr/?personnel=frini
Ιωάννης Κορίνθιος Π.Δ. 407/80 http://cs.uth.gr/wp-content/uploads/2019/10/CV-Korinthios-I-GR.pdf
Νικόλαος Τζιρίτας Π.Δ. 407/80 http://cs.uth.gr/wp-content/uploads/2019/10/CV-Tziritas-N-GR.pdf
Κωνσταντίνος Κολομβάτσος Π.Δ. 407/80 http://cs.uth.gr/wp-content/uploads/2019/10/CV-Kolomvatsos-K-GR.pdf
Δωρόθεος Ευάγγελος Αγγέλης Π.Δ. 407/80 http://cs.uth.gr/wp-content/uploads/2019/10/CV-Aggelis-D-GR.pdf
Παναγιώτα Κοντού Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας http://dib.uth.gr/?personnel=pkontou
Ιωάννης Φιλιππόπουλος
Παναγιώτης Κίκιρας
Περιστέρα Μπαζιάνα Π.Δ. 407/80
Λέανδρος Μαγλάρας
Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς Ομότιμος Καθηγητής
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Περισσότερες Πληροφορίες
Βασίλειος Πλαγιανάκος Καθηγητής http://dib.uth.gr/?personnel=vpp
Άρτεμις Χατζηγεωργίου Καθηγήτρια http://dib.uth.gr/?personnel=achatzigeorgiou
Κωνσταντίνος Δελήμπασης Αναπληρωτής Καθηγητής http://dib.uth.gr/?personnel=kdelimpasis
Αριστείδης Βραχάτης Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας http://dib.uth.gr/?personnel=%CE%92%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82
Σπυρίδων Γεωργακόπουλος Μεταδιδάκτορας http://dib.uth.gr/?personnel=sgeorgakopoulos
Βάβουλας Αλέξανδρος Ε.ΔΙ.Π. http://dib.uth.gr/?personnel=vavoulas
Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Π.Δ. 407/80 http://cs.uth.gr/wp-content/uploads/2019/10/CV-Kalovrektis-K-GR.pdf
Γεώργιος Μάλλης Υποψήφιος Διδάκτορας http://dib.uth.gr/?personnel=gmallis
Γεώργιος Νικολόπουλος
Θεόδωρος Λύτρας
Αλέξανδρος Γεωργακίλας
Παπαδοπούλου Θεοδώρα

mature porno amatör porno yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort