ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα ΠΜΣ μπορούν να αναλαμβάνουν:

  • Μέλη ΔΕΠ των οικείων Τμημάτων ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες εντεταλμένοι διδασκαλίας ή διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν επαρκές δημοσιευμένο έργο. Το 50% τουλάχιστον των διδασκόντων σε κάθε Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ του οικείου ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
  • Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μέλη ΕΠ των ΤΕΙ, αλλά και μέλη ΕΔΙΠ των ΑΕΙ οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.
  • Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Στα μεταπτυχιακά μαθήματα, μπορούν να συμμετέχουν ως βοηθοί διδασκαλίας (για διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, επίβλεψη εργασιών, σεμιναρίων κ.ο.κ.), υποψήφιοι διδάκτορες, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή τους. Για τη συμμετοχή αυτή, απαιτείται εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Ε.Δ.Ε., ενώ είναι δυνατόν να δίνεται και βεβαίωση.

Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΠ δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ. Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων του Π.Μ.Σ. ανατίθεται από την Ε.Δ.Ε. με απόφασή της. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια, ορίζεται από την Ε.Δ.Ε., ύστερα από πρόταση της αρμόδιας ΣΕ, ένα μέλος ΔΕΠ ως Σύμβουλος Καθηγητής (ΣΚ) και ένα ως Επιβλέπων Καθηγητής (ΕΚ). Ο σύμβουλος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της γενικής πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας. Ο επιβλέπων έχει την επιστημονική ευθύνη για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και ορίζεται όταν γίνει η επιλογή του θέματος. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή άλλα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ, μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας. Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) τουλάχιστον άλλα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄και Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος.