Ανοικτη, εξ Αποστασεως Εκπαιδευση και Εκπαιδευση Ενηλικων

Κωδικός ΤΠΕ08
Όνομα Ανοικτή, εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων
Εξάμηνο Β
Περιγραφή Ανοικτή και παραδοσιακή εκπαίδευση: Παραδοσιακά συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανοικτά συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα εκπαιδευτικά εργαλεία – μέθοδοι: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ύπαρξη – σχεδιασμός ειδικού εκπαιδευτικού υλικού, απαιτήσεις από τους διδάσκοντες, πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξυπηρετεί την ανοικτή εκπαίδευση, η οργάνωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αρθρωτό σύστημα. Σχέσεις μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων: Σχέσεις της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς θεσμούς, καθώς και βασικές λειτουργίες της. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα σημεία που χαρακτηρίζει (βιομηχανική-κεφαλαιοκρατική κοινωνία, απομάκρυνση του χώρου από τον χρόνο, εξαγωγή μηχανισμών και ειδικών συστημάτων, ευελιξία, εξατομίκευση). Συνθήκες μάθησης, μέθοδοι διδασκαλίας, εκπαιδευτικά μέσα, θεωρίες για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην εκπαίδευση ενηλίκων. Εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων. Επικοινωνία και δυναμική της ομάδας. Το εκπαιδευτικό υλικό και η Τ.Π.Ε.: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με βασική αρχή την  αλληλεπίδραση των διδασκομένων και του μαθησιακού υλικού. Γραπτές εργασίες και μεθοδολογία αξιολόγησής τους, διοργάνωση ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων, βασικές αρχές εκπαιδευτικής αξιολόγησης, προβληματισμός που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία έτη για την αποτελεσματική χρήση τεχνολογιών αιχμής στην εκπαίδευση. Η συμβολή του εκπαιδευομένου, του εκπαιδευτή και η ποιότητα της εκπαιδευτικής σχέσης. Κρηπιδώματα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (Moodle, Claroline, Open eClass). Σύγχρονη τηλεκατάρτιση. Τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης , εντός σύνδεσης δυνάμει αίθουσα διδασκαλίας. Η έννοια της μεταβαλλόμενης εκπαίδευσης. Το επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων και οι θεμελιωτές τους. Χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων. Εκπαιδευτικές τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Σύγχρονες προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαίδευση για ενηλίκους. Ορισμοί, ανάγκες και ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων. Χαρακτηριστικά και βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος και η μάθηση των ενηλίκων. Στοχαστική, μη στοχαστική, μη μάθηση. Μερικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Η διαμεσολάβηση της τεχνολογίας αιχμής για την πραγμάτωση των στόχων της εκπαίδευσης ενηλίκων.  
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Βεργίδης Δ., Λιοναράκης Α., Λυκουργιώτης Α. και Ματραλής Χ., «Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Θεσμοί και λειτουργίες» τόμος Α’, Ε.Α.Π., Πάτρα 1998
Δημητριάδης Στ., Καραγιαννίδης Χ., Τσιάτσος Θρ. και Πομπόρτσης Αν., «Ευέλικτη μάθηση με χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών», Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2008
Καρούλης Αθ., «Ανοικτή και από απόσταση εκπαίδευση: Από τη θεωρία στην εφαρμογή», Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2007
Καρούλης Αθ. και Πομπόρτσης Αν., «Το εγχειρίδιο της τηλεκπαίδευσης», Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2006
Κόκκος Αλ., «Εκπαίδευση ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο», Εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 2005
Κόκκος Α. και Λιοναράκης Α., «Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Σχέσεις διδασκόντων – διδασκομένων» τόμος Β’, Ε.Α.Π., Πάτρα 1998
Κόκκος Α., Λιοναράκης Α., Ματραλής Χ. και Παναγιωτακόπουλος Χ., «Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες τεχνολογίες» τόμος Γ’, Ε.Α.Π., Πάτρα 1998
Τρόπος Αξιολόγησης Γραπτή εξέταση με δύο προαιρετικές γραπτές εργασίες
Συντονιστής-Διδάσκοντας Βασίλειος Δρακόπουλος (email: vdrakop@uth.gr)

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort